MENU
Aula_close Layer 1

Trivselpolitik

Trivselspolitik for Varnæs Skole

Varnæs Skole er en folkeskole, der vil børnenes og personalets trivsel. Varnæs Skole vil være en skole uden mobning.


Trivselskulturen på skolen er generelt kendetegnet af, at vi:

 • Hører, hvad hinanden siger. Det betyder, at alle kan tage ordet til morgensang, at vi taler sammen og lytter til hinanden
 • Er imødekommende. Det betyder, at vi hilser på hinanden hver morgen, at vi er anerkendende og anvender et positivt sprog
 • Hjælper, når en elev har brug for det. Det betyder, at vi er omsorgsfulde ved at være tydelige
 • Er en åben skole, hvor alle er velkomne Det betyder, at skolen altid er åben, også på de særlige dage som åbent hus, juleklippedag, syng dansk dag, fastelavn, forårskoncert, skolefest, skuespil.
 • Alle synger morgensang. Det resulterer i fællesskab og nærvær
 • Møder hinanden på tværs i på tværs af alder, faglighed og fagligt niveau
 • Lærer i konstant vekslende hold med vekslende læringsmiljøer og holddannelser
 • dagligt læser med andre fasekammerater Det gør vi i læsebåndet 20 minutter hver dag
 • Informerer hinanden flittigt og uformelt mellem Hytten og skolen og forældrene
 • Har besøgsvenner i 0. klasse og 6. klasse. Det betyder, at vi har fælles ansvar for hinandens trivsel
 • Arbejder tæt sammen lærere og pædagoger i skolesamarbejdet i fase 1
 • Har et velfungerende og fleksibelt forældresamarbejde med aktive klasseforældreråd og 2 årlige skolehjemsamtaler
 • Er konsekvente og stiller krav. Det betyder, at vi har principper for ordensregler, vurderer undervisningsmiljøet struktureret og udarbejder handleplaner
 • Ønsker, at forældre forventer noget af os. Det betyder, at vi lytter samt gennemfører jævnlige forældretilfredshedsundersøgelser

Samværsregler

 • Den allervigtigste regel er at vise respekt og hensyn overfor andre. Behandle andre som du selv vil behandles og pas på vore ting.
 • Eleverne skal være på skolens område. Hvis de skal bevæge sig udenfor dette skal de have lov hertil af personalet.
 • I løbet af skoledagen skal eleverne efterkomme personalets anvisning.
 • Indenfor bevæger man sig roligt rundt, og taler med et roligt stemmeleje.
 • Udenfor må gerne lege, løbe og få brændt noget energi af – med plads til alle.
 • Mobiltelefoner skal være slukkede i timerne. Personalet inddrager mobilen, hvis dette ikke bliver overholdt. Mobilen udleveres efter skoledagens slutning. Ved gentagelser skal forældrene inddrages. Mobilerne må bruges som eksempelvis lommeregner, GPS på lærerens foranledning i timerne.
 • Der er udeordning for fase 1 hele året. Der er udeordning for fase 2 fra sommer til efterår og fra påske til sommer.
 • Lokalet opryddes, fejes og stolene sættes op af eleverne, når skoledagen slutter - de sidste 5 minutter må gerne bruges herpå. Dørene låses af læreren i fase 2 kl. 14.26. Tjek også nærområdet så som garderobe, gruppeborde på gange og lignende i klassen nærområde

Sprog:

Det er vigtigt at skelne mellem drilleri, konflikt og mobning.

Drilleri:

Drilleri finder sted for at opnå kontakt. Drilleri byder op til sjov og leg. Det er gensidigt og er ikke en permanent tilstand.

Konflikt:

Konflikter er ikke skadelige og begge parter tager del. Konflikter udgør en vigtig og nødvendig del af et barns udvikling.

Mobning:

Mobning er de handlinger, der bevidst forsøger at skade en anden person. Det foregår over længere tid.  Mobning er ikke en naturlig del af livet og er ødelæggende.

 

Mobning angår alle på Varnæs Skole og vi gør noget med det samme

 

Handleplan

Børn:

 • Børnene har sammen med klassens lærere og stuens pædagoger ansvaret for, at alle elever trives Derfor fortæller vi, når en klassekammerat ikke har det godt. Klassen laver sammen med klasseteamet egne klasseregler, som revideres løbende og ved skoleårets start
 • Elevrådet inddrages aktivt i undervisningsmiljøarbejdet. Skolelederen deltager på 2 elevrådsmøder om året om trivsel og elevrådet er en del af skolebestyrelsen
 • Elevrådet arbejder aktivt med elevernes trivsel f.eks. ved at komme med ideer og oplæg til fællesarrangementer for alle skolens elever. Her kan nævnes dvd-aften, legepatrulje og andre arrangementer
 • Det enkelte barn skal gribe ind, hvis han/hun ser, at der foregår mobning f.eks. ved at hente personalet eller fortælle det til en voksen
 • 6.kl. er besøgsvenner for 0.kl. for at sikre en god skolestart
 • Det enkelte barn skal kende til skolens trivselspolitik, som klasselæreren fortæller om hvert år

Personale:

 • Klassens lærere, stuens pædagoger og sundhedspersonale har sammen med eleverne ansvaret for, at alle elever trives. Klasseteamene tager dette op og bruger skolens og egne ressourcer herpå
 • Elevplanen er en vigtig del af klasseteamets arbejde. Den drøftes løbende med eleven
 • Skolens personale skal optræde som gode rollemodeller for børnene – sprog og adfærd. Det betyder, at personalet hjælper hinanden med dette og med at se den gode historie
 • Klasselæreren gennemgår og udleverer hvert år skolens trivselspolitik i klassen og sørger for i årets løb at relatere den til aktuelle begivenheder i klassen
 • Klasseteamet skal over for skolelederen årligt redegøre for, hvordan man har tænkt sig at arbejde med klassens sociale liv, inklusive sociale mål. Klasseteamet formulerer en handleplan med evaluering
 • Klasselærerens medarbejderudviklingssamtale rummer en evaluering af klassens sociale mål.
 • Klasselæreren og stuepædagogen skal sætte barnets trivsel på dagsordenen. Det betyder løbende elevsamtaler og involvering i det enkelte barn
 • Klasselæreren skal ved enhver elevsamtale spørge ind til trivsel og miljøet i klassen og i det hele taget have fokus på dette
 • Sammen med eleverne udarbejdes der ved skoleårets start klasseregler for god adfærd i klassen, og disse skal løbende revideres og genopfriskes.
 • Klassens sociale liv skal være et fast punkt på forældremøder og skole- hjemsamtaler. Forældres oplevelser inddrages og skolen forventer opbakning til at fremme klassens sociale liv
 • Personalet er forpligtet til at gribe ind, hvis mobning opstår
 • Pædagogerne reviderer de sociale færdigheder i mål og indholdsbeskrivelsen ved hjælp af observationer af det enkelte barn i sociale relationer
 • Personalet arbejder bevidst digital mobning i primært fase 2 jf. kommunen politik som aftales i 2018.

Forældre:

 • Er loyale over for skolen. Det betyder, at vi taler positivt om skolen, klassekammerater og deres forældre.
 • Støtter sit barn i at dyrke forskellige bekendtskaber på kryds og tværs i klassen. Det betyder, at vi taler positivt om andre og fokuserer på de gode sider, alle har
 • Taler med dit barn om, hvordan han/hun kan være med til at forebygge mobning. Det betyder, at vi taler om hvad en god ven er, hvad klassereglerne siger og om hvordan man selv vil behandles
 • Giv invitationer til børnefødselsdage fra klassekammeraterne høj prioritet. Det vil sige sørg for, at dit barn tager med til alles fødselsdage. Det betyder, at vi måske arrangerer fælles kørsel
 • Fortæl dit barn, at fødselsdagsfester er forskellige, og at det er en festdag for fødselaren
 • Når du selv holder fødselsdag for dit barn - så husk skolens fødselsdagspolitik: Alle børn med, ingen børn overhovedet eller alle piger/drenge.
 • Bak op om og deltag i klassens, stuens og skolens arrangementer til gavn for dit barns sociale relationer og trivsel
 • Støt det sociale liv
 • Forældre kontakter skolen ved kendskab til begyndende mobning

Skoleleder:

 • Foretager hvert år en undersøgelse af hele undervisningsmiljøet ved hjælp af Termometeret på DCUM
 • Er OBS på trivsel igennem elevrådet.
 • Ajourfører hvert år skolens trivselspolitik som godkendes af skolebestyrelsen
 • Udleverer hvert år samværsregler til forældrene via forældreintra
 • Ved forespørgsel henvise forældre til klageadgang internt i kommunen og nationalt igennem DCUM

Trivselspolitik personale:

Formål:

Formålet med virksomhedens trivselspolitik er, at der skal være klare retningslinjer for forebyggelse og håndtering af stress. Retningslinjerne i trivselspolitikken skal være med at fastholde virksomheden som en attraktiv arbejdsplads, hvor tilfredse medarbejdere trives.

Målsætninger:

 • At sikre trivsel i en travl hverdag
 • At stress modvirkes aktivt i dagligdagen, og at alle tager deres ansvar
 • At der er klare retningslinjer for, hvordan vi håndterer stress, hvis det alligevel opstår.


Aktiviteter / Retningslinjer:

Den enkelte medarbejder skal tage medansvar for fremme af trivsel ved at: 

 • melde uklarheder og mulige konflikter ud i tide
 • være OBS på kollegers humør og adfærd og at der tages hånd om nye kolleger
 • deltage aktivt i en konstruktiv dialog om succeser og problematikker i dagligdagen
 • være bevidst om det fælles ansvar for et godt arbejdsmiljø

Ledelsen skal tage medansvar for fremme af trivsel ved at:

 • skabe klarhed over roller og ansvar og være OBS på personalet generelt
 • give ros, feedback, være konstruktiv i fremadrettet kritik
 • sikre medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse gennem dialog og info
 • prioritere opgaver og fastsætte realistiske deadlines i dialog med medarbejderne
 • være lyttende og handlende i forhold til medarbejderproblematikker
 • at der tages hånd om nye medarbejdere
 • være OBS på trivslen igennem de årlige MUS samtaler.

Godkendt i bestyrelsen efteråret 2017