MENU
Aula_close Layer 1

Faglige & Sociale tiltag

Faglige tiltag:

- Som hovedregel planlægges al undervisning ud fra "Fælles Mål" i de enkelte fag.

- Som udgangspunkt tænker vi, hvad er det eleverne skal lære, og derefter bestemmer vi undervisningsaktiviteterne.

- Alle elever testes 2 gange om året i dansk og matematik. Testen er med fokus på elevens fremskridt (= progression) og med fokus på om eleven er fagligt med i alle delområde/profilområder.

- Hvis en elev har faglige udfordringer, så sættes flg. i værk - efter dialog i kompetencecenteret:

a) Læreren/lærerteamet forsøger at optimere elevens faglige udbytte, der hvor eleven udviser manglende færdighed, kundskab og viden.
b) Støtteperson hjælper til i timen for at give eleven en mere intensiv hjælp - gerne med feedback hver gang, hvor det er muligt.
c) Eleven tages ud på et lille hold i en periode for at give eleven et kort og intensivt forløb.

- Hvert år evaluerer vi skoleåret rent fagligt. Det der virker godt forankrer vi, og det der ikke virker udfaser vi og søger nye veje.

- Skolen har søgt inspiration ved både Hattie og Nottingham for at optimere den faglige læring.

Sociale tiltag:

- For os er elevtrivsel af allerhøjeste vigtighed. Vi ser trivsel som en del af elevernes almene dannelse, hvor vi også fokuserer på god adfærd, venskab, robusthed, kigge indad og så videre. Målet er at eleverne udvikler til gode og "hele" samfundsborgere.

- Selvom elevernes egen trivselsundersøgelse i 2017 var meget flot (4,6 ud 5, hvor 5 er maksimum), så er der stadig nogle få elever der ikke trives godt nok. Dette er vi meget opmærksomme på.

- Trivsel er en fast del af vores skoledag. Den er en intergreret del af vor hverdag. Hvis en elev/elevgruppe har brug for hjælp, så forsøger vi at hjælpe.

- I fase 1 (= 0. - 3. klasse) arbejder skolepædagogerne med elevernes alsidige sociale udvikling i båndtimerne, mens de kører den understøttende undervisning. Dette er startet op i kalenderåret 2015 med rigtig resultater.

- I fase 2 er læreren inde over de elever, der viser tegn på manglende trivsel. Vi arbejder både individuelt og i grupper. Det nye tiltag i dette skoleår er trivselsgrupper.

Venlig hilsen

Personalet, skolebestyrelsen og ledelsen